کباب غاز- محمد علی جمالزاده

نظر شخصی این داستان موضوعی کاملا ساده دارد و هیچ راز یا سوالی در آن نهفته نیست. راوی اول شخص، فردی است مودب که بدون استفاده از واژه های عوامانه، سخیف یا شوخی های رکیک و زننده میتواند ماجرا را بصورت طنز بیان کند. طنزی که کمدی نیست، طنزی که حتی ملیح هم نیست (به …
ادامه ی نوشته کباب غاز- محمد علی جمالزاده