معنی نام و اسم رهام

به معنای پرنده شکست ناپذیر.پرنده ای که شکار نشود و شکار نکند.
از پهلوانان ایران در شاهنامه که در جنگهای رستم شرکت می‌کرد و از دوران کیکاووس تا اوائل پادشاهی لهراسب نام او در شاهنامه می‌آید.
از سرداران بهرام‌گور در جنگ با خاقان چین
بعد از کیخسرو به فرمان لهراسب، شاهنشاه ایران به حکومت ری و اسپهان /اصفهان/ تا حدود شوشتر و اهواز ممتاز شد.
رُهام پسر گودرز و نوه کُشواد